Disclaimer

Disclaimer

De website van Difa is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien er sprake is van uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter. Het heeft dientengevolge geen relevantie voor een specifieke situatie.

Difa is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het bezoeken van deze website. Eveneens is Difa niet aansprakelijk te stellen wanneer de website (tijdelijk) onbereikbaar is. Dit geldt ook voor de websites die middels een link met de website van Difa worden bezocht.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, digitaal linken of enige ander manier zonder voorafgaande toestemming van Difa

Alle rechten zijn voorbehouden.